การขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล PDF พิมพ์ อีเมล


คุณสมบัติ 
ผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์


หลักฐานประกอบการขอ

  1. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว หรือใบแทน ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีใบอนุญาตเดิมสูญหายให้แนบบันทึกถ้อยคำเอกสารสูญหาย ซึ่งรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานขนส่งฯ หรือหลักฐานแจ้งความเอกสารสูญหายจากสถานีตำรวจ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวต่างชาติ ให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมภาพถ่าย)
  3. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ฟั่นเฟือน ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
  4. กรณีการแก้ไข เช่น ที่อยู่ เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ ตำแหน่ง ให้แนบเอกสารแก้ไขด้วย
  5. (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ให้ยื่นใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (Work Permit) หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศออกให้ แต่ต้องออกก่อนยื่นคำขอไม่เกิน 1 ปี โดยหนังสือเดินทางต้องไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว เล่นกีฬา หรือเดินทางผ่านราชอาณาจักร 


ขั้นตอนการขอรับ

  1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
  2. รับบัตรคิว ชำระค่าธรรมเนียม ถ่ายรูป รับใบอนุญาตฯ

- กรณีใบอนุญาตขับรถขาดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันสิ้นอายุใบอนุญาต ต้องทดสอบข้อเขียน
- กรณีใบอนุญาตขับรถขาดอายุเกิน 3 ปี นับแต่วันสิ้นอายุใบอนุญาต ต้องทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ